Sunday, May 11, 2008

ఎమ్మెస్ ఆఫీస్

వెంగళప్ప ఒక ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళాడు.

ఇంటర్వ్యూ చేసే ఆయన:

"నీకు ఎమ్మెస్ ఆఫీస్ తెలుసా?"

వెంగళప్ప: అడ్రస్ చెపితే పోయి వస్తా సార్.

???

3 comments:

CH Gowri Kumar said...

"నీకు ఎమ్మెస్ ఆఫీస్ తెలుసా?"
వెంగళప్ప : తెలియదు. కానీ నాకు వైస్ అఫీస్ తెలుసు

Chandra sekhar said...

నీకు ఎమ్మెస్ ఆఫీస్ తెలుసా ?
ఆ తెలుసు సార్ కరీం నగర్ లో వుంటుంది.

BABULAL'S BLOG said...

Friends,
Thanks for your comments